Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO

Cam kết về dịch vụ khi gia nhập WTO
Đàm phán mở cửa thị trường dịch vụ trong khuôn khổ WTO được tiến hành theo các nguyên tắc và quy định của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS). Kết quả đàm phán...

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch đầu tư Về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư 2014

Công văn 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch đầu tư Về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư 2014
Tiếp theo Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN và Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015, Bộ Kế hoạch đầu tư tiếp tục ban hành Công văn số  5122/BKHĐT-PC về việc triển khai thi...

Thông tư 34/2013/TT-BCT về việc Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 34/2013/TT-BCT về việc Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư 34/2013/TT-BCT về việc Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư...

Nghị định 15/2015 về Hình thức đầu tư theo đối tác công tư

Nghị định 15/2015 về Hình thức đầu tư theo đối tác công tư
Nghị định 15/2015 về Hình thức đầu tư theo đối tác công tư của Chính phủ ngày 14/02/2015 quy định về lĩnh vực, điều kiện, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức...

Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN

Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN
Công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN V/v thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư

Luật Đầu tư 2014

Luật Đầu tư 2014
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01...