Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Theo quy định của Luật Đầu tư 2014, các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh. Trong đó,...

Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp GCNĐKĐT ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật Đầu tư 2014, hướng dẫn cụ thể tại Công văn...