Tư vấn đầu tư trên 50 Quốc Gia. Tư vấn đầu tư Nam Long hiện là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực cấp mới, điều chỉnh, bổ sung, thay đổi dự án đầu tư trong và ngoài nước.
huylonglaw2308
Hotline: 0914.66.86.85

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Điều kiện và thủ tục chấm dứt dự án đầu tư

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài

Triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài
Quy định về triển khai hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo Luật đầu tư 2014

Giãn tiến độ dự án đầu tư

Giãn tiến độ dự án đầu tư
Quy định giãn tiến độ dự án đầu tư tại Điều 46, Luật đầu tư 2014

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 62, Luật Đầu tư 2014 được nghị định 83/3015/NĐ- CP

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài

Trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài
Những trường hợp chấm dứt dự án đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại điều 62, Luật đầu tư 2014

Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Quy định tạm ngừng, ngừng hoạt động của dự án đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Điều kiện, trình tự, thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh thời hạn thực hiện đầu tư

Điều chỉnh thời hạn thực hiện đầu tư
Khi có nhu cầu thay đổi thời hạn thực hiện đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn như sau

Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

Điều chỉnh mục tiêu, quy mô dự án đầu tư
Khi có nhu cầu thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn như sau

Thay đổi Địa điểm thực hiện đầu tư

Thay đổi Địa điểm thực hiện đầu tư
Khi có nhu cầu thay đổi Địa điểm thực hiện đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn như sau

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo hướng dẫn như sau

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Luật đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 (sau đây gọi là Luật đầu tư) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7...

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm thực hiện Dự án

Điều chỉnh GCNĐKĐT do thay đổi địa điểm thực hiện Dự án
Khi thay đổi địa điểm thực hiện Dự án đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền....

Thủ tục điều chỉnh GPĐT, GCNĐT (đồng thời là GCNĐKDN)

Thủ tục điều chỉnh GPĐT, GCNĐT (đồng thời là GCNĐKDN)
Trước khi Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực, theo qui định của Luật Đầu tư 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005 trong trường hợp thực hiện dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh...